ارائه مدل علی عوامل سازمانی و روان شناختی موثر بر هویت سازمانی

138صفحهword چکیده هدف از این پژوهش ارائه مدل علی عوامل سازمانی و روان شناختی موثر بر هویت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی فسا و پیام نور فسا با استفاده از روش تحلیل مسیر است.تعداد کارکنان با استفاده از نمونه گیری تصادفی 328  و 147 نفر انتخاب و به پرسشنامه هایی که توسط کالهو ، اگوستو پاسخ دادند.پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ( 86/0 )بدست آمد.برای تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از شاخص‌های آمار توصیفی ( میانگین، انحراف استاندارد،  کجی و کشیدگی) و همچنین شاخص های آمار استنباطی( ضرایب همبستگی پیرسون،  تحلیل مسیر)بوسیله نرم‌افزار LISREL استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از تایید معناداری اثر مستقیم عوامل سازمانی وعوامل روانشناختی بر هویت و تعهد سازمانی بود.همچنین معناداری اثر مستقیم انگیزش درونی و بیرونی بر هویت سازمانی، معناداری اثر مستقیم تعارض نقش بر انگیزش درونی و بیرونی، معناداری اثر مستقیم ابهام نقش بر انگیزش درونی و بیرونی و معناداری اثر مستقیم عوامل سازمانی بر عوامل روانشناختی در دانشگاه پیام نور و در دانشگاه علوم پزشکی تایید گردید.ضمنا میزان وار …

درباره ی

مطلب پیشنهادی

مقاله ی شيوه نيرويابي مورد استفاده

مقاله ی شيوه نيرويابي مورد استفاده   لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × دو =