بایگانی برچسب: پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار سوم فصل هشتم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار سوم فصل هشتم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   تخم تقسیم می شود رویان از تقسیم پی در پی یاختۀ تخم تشکیل می شود. در نخستین تقسیمِ تخم، دو یاخته با اندازه های متفاوت ایجاد می شود )این تقسیم از چه نوعی است؟(. یاختۀ کوچک منشأ رویان است. ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار اول فصل نهم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل نهم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   اوّلین آزمایش خم شدن گیاهان به سمت نور پدیده ای رایج در طبیعت است. چارلز داروین که به مطالعۀ پدیده حرکت در گیاهان علاقه مند بود، برای بررسی این موضوع، همراه با پسرش آزمایش هایی را با استفاده از ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار دوم فصل هشتم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل هشتم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   اجزای گل در چهار حلقۀ هم مرکز تشکیل می شوند. کاسبرگ ها در خارجی ترین حلقه قرار می گیرند. گلبرگ ها در حلقۀ دوم و معمولاً به رنگ های متفاوت وجود دارند. آیا می دانید رنگی بودن گلبرگ ها ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار اول فصل هشتم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل هشتم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   تکثیر با بخش های رویشی گیاهان می توانند به روش غیر جنسی و با استفاده از بخش های رویشی، یعنی ساقه، برگ و ریشه تکثیر یابند. مثلاً روی ریشۀ درخت آلبالو، جوانه هایی تشکیل می شود که از رشد ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار چهارم فصل هفتم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار چهارم فصل هفتم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   نحوۀ لقاح در آبزیان مثل ماهی ها، دوزیستان و بی مهرگان آبزی لقاح خارجی دیده می شود. در این روش، والدین گامت های خود را در آب می ریزند و لقاح در آب صورت می گیرد. برای افزایش احتمال ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار سوم فصل هفتم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار سوم فصل هفتم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   لقاح اووسیت ثانویه پس از تخمک گذاری از طریق شیپور فالوپ وارد لوله رحم می شود. حرکات زوائد انگشت مانند، انقباض دیواره و زنش مژک های دیواره لولۀ رحم، اووسیت ثانویه را به سمت رحم حرکت می دهند. با ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار دوم فصل هفتم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل هفتم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   ساختار تخمدان با بیضه تفاوت دارد. درون آن لوله های پیچ درپیچ وجود ندارد. درون هر تخمدان نوزاد دختر در حدود یک میلیون مامه یاخته (اووسیت) اولیه وجود دارد. هر اووسیت را یاخته های تغذیه کننده احاطه می کنند ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار اول فصل هفتم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل هفتم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   کار اصلی این دستگاه، تولید یاختۀ جنسی نر یا اسپرم است. اسپرم ها در یک جفت بیضه یا همان غدد جنسی نر تولید می شوند. بیضه ها درون کیسۀ بیضه قرار دارند. محل طبیعی کیسۀ بیضه خارج و پایین ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار سوم فصل ششم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار سوم فصل ششم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   کاستمان (میوز)،کاهش تعداد کروموزوم ها در تولید مثل جنسی، دو یاختۀ جنسی (گامت) با هم ترکیب و هسته های آنها با هم ادغام می شوند. یاخته های مؤثر در تولید مثل جنسی با نوعی تقسیم کاهشی به نام میوز ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار سوم فصل پنجم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار سوم فصل پنجم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   لنفوسیت ها و شناسایی آنتی ژن دفاع اختصاصی به وسیلۀ لنفوسیت های B و T انجام  می شود. هر دو نوع لنفوسیت در مغز استخوان تولید می شوند و در ابتدا نابالغ اند؛ یعنی توانایی شناسایی عامل بیگانه را ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار دوم فصل ششم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل ششم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   برای حرکت و جدا شدن صحیح کروموزو مها، ساختارهایی به نام دوک تقسیم ایجاد می شود (شکل ۵ الف). دوک تقسیم، مجموع های از ریزلوله های پروتئینی است که هنگام تقسیم، پدیدار و سانترومر کروموزوم به آن متصل می ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار اول فصل ششم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل ششم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   همان طور که می دانید کروموزوم از دِنا( DNA ) و پروتئین تشکیل شده است. به شکل ۱ توجه کنید. زمانی که یاخته در حال تقسیم نیست، فشردگی مادۀ وراثتی هسته، کمتر و به صورت توده ای از رشته ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار دوم فصل پنجم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل پنجم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   مشاهدۀ یک دانشمند کلید پاسخ به این سؤال، از مشاهدۀ جانور شناسی به نام ایلیا مچنیکو به دست آمد. او در حین مطالعۀ لارو ستارۀ دریایی، که شفاف است، به مشاهدۀ شگفت انگیزی دست یافت. مچنیکو برای نخستین بار، ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار اول فصل پنجم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل پنجم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   شاید بهترین راه در امان ماندن از میکروب ها، جلوگیری از ورود آنها به بدن باشد. واقعیت هم همین است. همان گونه که با دیوار کشیدن در گرداگرد یک شهر، می توان سدّی در برابر حملۀ بیگانگان ایجاد کرد، ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار دوم فصل چهارم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل چهارم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   غده زیر مغزی (هیپوفیز) غدۀ زیر مغزی تقریباً به اندازۀ یک نخود است و با ساق های به زیرنهنج (هیپوتالاموس) متصل است(شکل ۵). این غدّه درون یک گودی، در استخوانی از کف جمجمه جای دارد. غدۀ زیر مغزی سه ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار اول فصل چهارم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل چهارم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   پیک های کوتاه بُرد پیک کوتاه برد، چنانکه از نام آن پیداست، بین یاخته هایی ارتباط برقرار می کند که در نزدیکی هم اند و حداکثر چند یاخته با هم فاصله دارند. ناقل عصبی یک پیک کوتاه برد است. ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار دوم فصل سوم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل سوم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   بسیاری از ماهیچه ها به صورت جفت باعث حرکات اندام ها می شوند؛ زیرا ماهیچه ها فقط قابلیت انقباض دارند. انقباض هر ماهیچه فقط می تواند استخوانی را در جهتی خاص بکشد، ولی آن ماهیچه نمی تواند استخوان را ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار اول فصل سوم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل سوم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم     استخوان ها بخشی از اسکلت انسان را تشکیل می دهند. اسکلت انسان شامل دو بخش محوری و جانبی است. بخش محوری همان طور که از نامش مشخص است، محور بدن را تشکیل می دهد و از ساختار هایی ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار سوم فصل دوم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار سوم فصل دوم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   گیرنده های حسی انسان می توانند محرک های گوناگون محیط را دریافت کنند. اما محرک هایی مانند پرتو های فرابنفش نیز وجود دارد که انسان به کمک دستگاه های ویژه ای می تواند آنها را دریافت کند؛ در حالی ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار دوم فصل دوم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل دوم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   بینایی بیشتر اطلاعات محیط پیرامون را از راه دیدن و به کمک اندام حس بینایی، یعنی چشم دریافت می کنیم. کرۀ چشم در حفرۀ استخوانی کاسۀ چشم قرار دارد. ماهیچه هایی که به کرۀ چشم متصل اند، آن را ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار اول فصل دوم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل دوم زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   گیرندۀ حسی، یاخته یا بخشی از آن است که اثر محرک را دریافت کرده، می تواند آن را به پیام عصبی تبدیل کند. صدا، فشار، اکسیژن، گرما و نور نمونه هایی از این محرک ها هستند که هر کدام ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار دوم فصل اول زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار دوم فصل اول زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   دستگاه عصبی مرکزی دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است که مراکز نظارت بر فعالیت های بدن اند.این دستگاه، اطلاعات دریافتی از محیط و درون بدن را تفسیر می کند و به آنها پاسخ می دهد. مغز و ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت گفتار اول فصل اول زیست شناسی (۲) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل اول زیست شناسی (۲) پایه یازدهم   می دانید بافت عصبی از یاخته های عصبی و یاخته های پشتیبان (نوروگلیاه) تشکیل شده است. شکل زیر، یک یاختۀ عصبی را نشان می دهد.این یاختۀ عصبی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ یاخته های عصبی سه عملکرد ...

توضیحات بیشتر »

گام به گام پایه یازدهم | ادبیات

گام به گام پایه یازدهم | ادبیات گام به گام ادبیات پایه یازدهم تحلیل کلی ادبیات پایه یازدهم کلیه درس های فارسی و نگارش یازدهم این کتاب دارای ۶۰ صفحه می باشد  و بطور کلی فارسی یازدهم را مورد تحلیل قرار داده است و سوالات و تست های کامل دارد. ...

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هشتم

پاورپوینت فصل دوم ریاضی هشتم   بسیاری از ماهیچه ها به صورت جفت باعث حرکات اندام ها می شوند؛ زیرا ماهیچه ها فقط قابلیت انقباض دارند. انقباض هر ماهیچه فقط می تواند استخوانی را در جهتی خاص بکشد، ولی آن ماهیچه نمی تواند استخوان را به حالت قبل برگرداند، این ...

توضیحات بیشتر »